Anv.villkor

AGCO Corporation och dess dotterbolag och partners ("Massey Ferguson") tillhandahåller denna webbplats för att informera, utbilda och kommunicera med dig.

AGCO-webbplatsen tillhandahålls enligt nedan uppställda villkor. Tillträde till och användning av denna webbplats innebär att du godkänner villkoren.

I och med att du går in på webbplatsen samtycker du till administrativ övervakning vid alla relevanta tillfällen. Bevis för brottslig aktivitet som upptäcks vid sådan övervakning kan överlämnas till lämplig myndighet. Om du inte samtycker till den här typen av övervakning ber vi dig att lämna webbplatsen omedelbart.

Upphovsrätten till all programvarutext och grafik som återges i detta dokument ägs eller licensieras av AGCO. Ingen publicering, kopiering eller distribution av materialet på webbplatsen är tillåten utan skriftligt tillstånd från AGCO. AGCO tar inget ansvar för att bruk av information på webbplatsen inte gör intrång på tredje parts rättigheter.

Namnet Massey Ferguson eller Massey Ferguson-logotypen får inte användas i reklam utan ett på förhand inhämtat uttryckligt, skriftligt godkännande från AGCO.

Inget på denna webbplats ska tolkas som ett upplåtande av licenser eller rättigheter att använda patent eller varumärken tillhörande AGCO utan ett på förhand inhämtat godkännande från AGCO eller tredje part som kanske äger patent eller varumärken som visas på webbplatsen. Frågor som rör användning av patent eller varumärken, eller om huruvida någonting är ett av AGCO:s varumärken ska ställas till AGCO.

I den utsträckning det tillåts enligt lag tillhandahålls texten, bilderna och informationen i denna publikation utan någon som helst garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om kvalitet, lämplighet för särskilda ändamål eller om att det inte föreligger något intrång på tredje parts rättigheter. Denna klausul påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

AGCO har vidtagit alla åtgärder för att försäkra sig om att informationen på denna webbplats är så korrekt och aktuell som möjligt. Emellertid kan webbplatsen innehålla oriktigheter, fel eller utelämnanden, för vilka AGCO avsäger sig allt ansvar. Informationen på webbplatsen kan när som helst ändras. Information om AGCO eller AGCO:s produkter är endast beskrivande och ska inte tolkas som ett faktum. För mer utförlig information bör användaren kontakta AGCO. Under inga omständigheter ska Massey Ferguson eller AGCO hållas ansvariga för någon särskild eller indirekt skada eller följdskada (inklusive utebliven vinst eller inkomst). Detta gäller vare sig denna uppkommer inom ett kontrakt, genom vårdslöshet eller annan skadegörande handling, på grund av eller i anslutning till användning, missbruk eller funktionen av denna webbplats eller av någon annan information, brist på information, dokument, programvara eller annat material som har inhämtats från någon av AGCO:s webbsidor.

Massey Ferguson ägs av AGCO. Ingen information som finns i databaser på denna webbplats får reproduceras eller distribueras av dig på något sätt. Innehåll i databasen lämnas inte ut till någon tredje part och du får inte ta fram personlig information om individer från Massey Ferguson för personligt eller kommersiellt bruk.

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Sådana länkade webbplatser kontrolleras eller påverkas inte av AGCO.

AGCO tar inte på sig något ansvar för innehållet på tredje parts länkade webbplats eller länkar i dessa. Att en länk inkluderas på webbplatsen betyder inte nödvändigtvis att AGCO godkänner de länkade webbplatserna eller de produkter eller tjänster som finns på länkade webbplatser. AGCO tar inte på sig något ansvar och ska inte hållas ansvarigt för någon skada på, eller virus som påverkar din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom, på grund av att du besöker webbplatsen eller hämtar något material, data, text, bilder, video eller ljud från den.